ពង្រឹងការធានាគុណភាពឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា

អំពី

រយៈពេលពីរទៅបីទស្សវត្សចុងក្រោយនេះ ការធានាគុណភាព (Quality Assurance) បានលេចចេញជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ស្ថាប័នឧត្តមសិក្សា(HEIs) ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការវាយតម្លៃ ឱ្យសមស្របនឹងកម្រឹតសញ្ញាបត្រ ព្រមទាំងជួយជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដៃគូរនិងការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារបស់និស្សិតជាមួយដៃគូរ។.

នៅសហគមន៍អឺរ៉ុប កាអនុវត្តធានាគុណភាព(QA) ត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុង Bologna Process ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាការអនុវត្តដ៏ល្អ ដែលតំបន់ជាច្រើនមានបំណងអនុវត្តតាមក្នុងគោលបំណងបង្កើនគុណភាពសិក្សារបស់តំបន់។.  

ការអនុវត្តការធានាគុណភាព ជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងឧត្តមសិក្សាក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិ ហើយការធានាគុណភាពឧត្តមសិក្សាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសនានាដែលបានធ្វើកំណែទម្រង់ឧត្តមសិក្សា និងមានបំណងចង់សម្របតាមនិន្នាការពិភពលោក រឺ តំបន់។.  

នេះក៏ជាករណីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ ដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏មុះមុតក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សចុងក្រោយនេះ ក្នុងការកែប្រែខ្លួនពីប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោក ទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ 

ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតគោលនយោបាយសម្រាប់ការកែទម្រង់ឧត្តមសិក្សា សម្រាប់ចក្ខុវិស័យឧត្តមសិក្សាឆ្នាំ ២០៣០ ដែលរួមមានផ្នែកយ៉ាងសំខាន់គឺការពង្រឹងការធានាគុណភាព។ 

យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់នៃគោលនយោបាយរួមមានការធានាឱ្យឧត្តមសិក្សា អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធានាគុណភាព  ដើម្បីអាចទទួលស្គាល់ពីស្តង់ដាជាតិ និងអាចចូលរួមពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធឧត្តមសិក្សានៃការធានាគុណភាពកម្រឹតពិភពលោក។. 

ខ្សែសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ មានដូចជាការបង្កើតយន្តការធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង បង្កើនសមត្ថភាពនិងជំនាញ ក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងធ្វើការវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងលើការគ្រប់គ្រង និងកម្មវិធីសិក្សាឱ្យទៀតទាត់។   

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះ គម្រោង SICA បានលើកឡើងឱ្យមានគម្រោងសកម្មភាពនិងផែនការសកម្មភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ចក្ខុវិស័យឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាឆ្នាំ ២០៣០ តាមរយៈការលើកកំពស់ការធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឧត្តមសិក្សានៃប្រទេសកម្ពុជា។. 

ដំណាក់កាលអាទិភាពមួយចំនួននៃគម្រោង មានដូចជាការបង្កើនសមត្ថភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញឯកទេស ការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុប-កម្ពុជា ការបង្កើតអង្គភាពធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង និងណែនាំលើដំណើរការលើការអនុវត្តការធានាគុណភាពសិក្សា។.

 

 

 

SICA has come to an end!

After 3 productive years of intense work, the SICA project has officially ended on October 15th, 2020. The EU co-funded project SICA, which aims at strengthening Quality Assurance in Cambodian Higher Education, has successfully completed the activities and trainings undertaken...

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Uppsala និង សាកលវិទ្យាល័យ Vilnius ក្រោមគម្រោងSICA ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ការរៀបចំឡើងក្នុងកញ្ចប់សកម្មភាពទី១៖ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យUppsala នៃប្រទេសស៊ុយអ៊ែត និងសាកលវិទ្យា Mykolas (MRU) នៃប្រទេសលីទុយអានី។ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងគោលបំណងសិក្សាពីយន្តការ...

កិច្ចប្រជុំក្នុងឱកាសចាប់ផ្តើមគម្រោង SICA នាថ្ងៃទី៧ និងថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កិច្ចប្រជុំនេះជាកម្មវិធីជាមូលដ្ឋាន ដែលមានការធ្វើបទបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពនៃគម្រោង និងការផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារគម្រោងជូនដល់ដៃគូរ រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួម ផែនការសកម្មភាព ផែនការសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយដៃគូរ កិច្ចព្រមព្រៀងដោយឡែករបស់ដៃគូរនីមួយៗ...

SICA Training on Strategic planning in Cambodia

Agora institute has organized a successful training workshop on quality assurance strategic planning on 14-15 November at Battambang University Cambodia within the frame of the Erasmus plus funded project SICA. The purpose of the workshop was to...

‘Creating Assessment Rubric on Students’ Behaviour to Meet the Institution’s Need’ 28-29 March 2019

Mean Chey University (MCU) invited the Accreditation Committee of Cambodia (ACC) to train its staff on ‘Creating Assessment Rubric on Students’ Behavior to Meet the Institution’s Need’ which was held on 28-29 March 2019 at Mean Chey University. The...

‘Setting Up and Equipping MCU IQA Office Under the Support from SICA Project, Erasmus+.

On the 25 of March, 2019, Mean Chey University QA team organised a room, MCU Room A5, as the one for storing the equipment. The room is set up as a QA working room for MCU IQA team. The equipment is financially supported by SICA project,...

UHST Management Meeting on Quality Assurance Evaluation, UHST, 15 March 2019.

On 15 March 2019 a management meeting was held in UHST meeting room under the presidency of the rector to discuss on how to evaluate the lecturer’s performance and result. The head of the QA office made a report to the meeting about the format used, criteria set and scores...

Training on “The Assessment of Affective Domain ” Svay Rieng University,Svay Rieng Province, 6-9 February 2019.

  This training was co-organized by Accreditation Committee of Cambodia and Svay Rieng University in order to enhance the capacity of both SRU staff and teachers ion assessing the affective of students. The trainers have detailed about the...

SICA Study visits at Universities of Uppsala and Vilnius, 23-30 January 2019

Organized under WP1, the Cambodian HEIs were invited to a study visit at the Universities of Uppsala (Sweden) and MRUNI (Lithuania). This was an interesting benchmarking exercise to examine Quality Assurance practices and mechanisms at European HEIs. [gallery...

Curriculum Development based on Cambodian Qualifications Framework Workshop, CSUK, 16 November 2019.

November 16, 2018, Chea Sim University of Kamchaymear organized a workshop on curriculum development based on Cambodian Qualifications Framework in order to improve quality of programs at CSUK and to match with the requirements of the job markets. Chea Sim University of...

UHST Foundation Year Evaluation, UHST, 26-27 October 2018.

On 26-27 October 2018, Accreditation Committee of Cambodia (ACC) came to University of Heng Samrin Thbongkhmum (UHST) to the quality of foundation year in order to find out the good practice and problems encountered that the university has been...

University Curriculum and Quality Assurance in Higher Education, UHST, 18 October 2018.

On 18 October 2018, the Univeristy of Heng Samrin Thbongkhmum (UHST) conducted a meeting with UHST management team, lecturers and students in order to give instructions on curriculum, internal regulation and quality assurance before they started courses. The management team...

ដៃគូ

SICA is a project co-funded by the European Union under the Erasmus+ Programme. The materials published on this website only reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.