បន្ទាប់ពីទទួលបានការងារយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ គម្រោង SICA បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ ។ គម្រោង SICA​ជាគម្រោងដែលឧបត្ថម្ភដោយសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប មានគោលបំណង​ពង្រឹងការធានាគុណភាព នៅឧត្តមសិក្សានៃប្រទេសកម្ពុជា បានបញ្ចប់សកម្មភាព និងការបណ្តុះបណ្តាល ដែលបានអនុវត្តដោយជោគជ័យក្នុងពេលចុងក្រោយនេះ។

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃគម្រោង ក្នុងការបង្កើតចំណេះដឹងសកម្មភាព និងសកម្មភាពដែលផ្តោតលើការធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រៀបធៀប និងលទ្ធភាពនៃសមិទ្ធិផលសិក្សា និងសញ្ញាបត្រ ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការសិក្សាចល័តក្នុងចំណោមស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា (HEIs) ។ សកម្មភាពអាទិភាពរួមមាន ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ ការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តល្អ នៃសហគមន៍អឺរ៉ុប – កម្ពុជា ការបង្កើតអង្គភាព QA ផ្ទៃក្នុង និងបង្កប់នូវដំណើរការធានាគុណភាព។

ក្រុមការងារ SICA សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសាកលវិទ្យាល័យជាដៃគូរ និង ACC ដែលមានការទទួលខុសត្រូវរួមទាំងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រាប់ការគាំទ្រ ឧបត្ថម្ភ។ ដោយសារការប្តេជ្ញាចិត្ត និងបំណងប្រាថ្នាដើម្បីលើកម្ពស់វិស័យឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា SICA បានសំរេចគោលដៅរួមរបស់ខ្លួន និងបានចូលរួមចំណែកដល់ចក្ខុវិស័យឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ២០៣០ ។