ការរៀបចំឡើងក្នុងកញ្ចប់សកម្មភាពទី១៖ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យUppsala នៃប្រទេសស៊ុយអ៊ែត និងសាកលវិទ្យា Mykolas (MRU) នៃប្រទេសលីទុយអានី។ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងគោលបំណងសិក្សាពីយន្តការ និងការអនុវត្តនៃការធានាគុណភាពអប់រំនៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៃសហភាពអ៊ឺរ៉ុប។

Agenda Study Visit Uppsala University

Agenda Study Visit Mykolas Romeris University