គម្រោង SICA បានមកដល់ទីបញ្ចប់!

គម្រោង SICA បានមកដល់ទីបញ្ចប់!

បន្ទាប់ពីទទួលបានការងារយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ គម្រោង SICA បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ ។ គម្រោង SICA​ជាគម្រោងដែលឧបត្ថម្ភដោយសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប មានគោលបំណង​ពង្រឹងការធានាគុណភាព នៅឧត្តមសិក្សានៃប្រទេសកម្ពុជា បានបញ្ចប់សកម្មភាព និងការបណ្តុះបណ្តាល...

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Uppsala និង សាកលវិទ្យាល័យ Vilnius ក្រោមគម្រោងSICA ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ការរៀបចំឡើងក្នុងកញ្ចប់សកម្មភាពទី១៖ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យUppsala នៃប្រទេសស៊ុយអ៊ែត និងសាកលវិទ្យា Mykolas (MRU) នៃប្រទេសលីទុយអានី។ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងគោលបំណងសិក្សាពីយន្តការ...

កិច្ចប្រជុំក្នុងឱកាសចាប់ផ្តើមគម្រោង SICA នាថ្ងៃទី៧ និងថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កិច្ចប្រជុំនេះជាកម្មវិធីជាមូលដ្ឋាន ដែលមានការធ្វើបទបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពនៃគម្រោង និងការផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារគម្រោងជូនដល់ដៃគូរ រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួម ផែនការសកម្មភាព ផែនការសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយដៃគូរ កិច្ចព្រមព្រៀងដោយឡែករបស់ដៃគូរនីមួយៗ...

SICA is a project co-funded by the European Union under the Erasmus+ Programme. The materials published on this website only reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.