គម្រោង SICA បានមកដល់ទីបញ្ចប់!

គម្រោង SICA បានមកដល់ទីបញ្ចប់!

បន្ទាប់ពីទទួលបានការងារយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ គម្រោង SICA បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ ។ គម្រោង SICA​ជាគម្រោងដែលឧបត្ថម្ភដោយសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប មានគោលបំណង​ពង្រឹងការធានាគុណភាព នៅឧត្តមសិក្សានៃប្រទេសកម្ពុជា បានបញ្ចប់សកម្មភាព និងការបណ្តុះបណ្តាល...

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Uppsala និង សាកលវិទ្យាល័យ Vilnius ក្រោមគម្រោងSICA ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ការរៀបចំឡើងក្នុងកញ្ចប់សកម្មភាពទី១៖ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យUppsala នៃប្រទេសស៊ុយអ៊ែត និងសាកលវិទ្យា Mykolas (MRU) នៃប្រទេសលីទុយអានី។ ទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងគោលបំណងសិក្សាពីយន្តការ...

កិច្ចប្រជុំក្នុងឱកាសចាប់ផ្តើមគម្រោង SICA នាថ្ងៃទី៧ និងថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កិច្ចប្រជុំនេះជាកម្មវិធីជាមូលដ្ឋាន ដែលមានការធ្វើបទបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពនៃគម្រោង និងការផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារគម្រោងជូនដល់ដៃគូរ រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួម ផែនការសកម្មភាព ផែនការសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយដៃគូរ កិច្ចព្រមព្រៀងដោយឡែករបស់ដៃគូរនីមួយៗ និងគំរូឯកសារ ជាដើម។ Participants:...